OMEGA AKADEMIE

Posbus 58
Kareedouw
6400
APK-terrein
Roete 62
Kareedouw

Tel: 042 288 0071
Faks:086 403 1457

Tuisblad             Keuring            Akademie            Buitemuurs          Personeel            Kontak            BCVO


 Klik hier 
om ons prospektus
af te laai.


Omega Akademie is opgerig vir kinders van verbondsouers van die Afrikanervolk, wat die Drie Formuliere van Eenheid as belydenisskrifte aanvaar, naamlik: Die Heidelbergse Kategismus, Dordtse LeerreŽls en die Nederlandse Geloofsbelydenis.

Daar word van ouers verwag om die toelatingsbeleid van die BCVO te onderskryf en aansoek te doen om lidmaatskap van die BCVO. Die BCVO koŲrdineer en bevorder die belange van lidskole en Christelik-volkseie Onderwys in die algemeen, deur byvoorbeeld die bedryf van die BCVO-matriek-eindeksamen, BCVO kultuur- en sportgeleenthede. Die koste van hierdie dienste word by wyse van 'n heffing op skoolgelde deur skole oorbetaal. Geen bykomende lidmaatskapgeld word van ouers met kinders by BCVO-lidskole vereis nie.

'n Onderhoud word met ouers voor toelating gevoer om hulle te ontmoet en die geleentheid te gee om enige onduidelikhede uit te klaar. Kinders moet die ouers vergesel met die onderhoud en hulle laaste skoolrapport saambring.

Dit word van ouers verwag om die primÍre verantwoordelikheid vir die opvoeding en dissipline van hul kinders te aanvaar, aktief met die skool saam te werk, die waardestelsel (soos uiteengesit in die skool se prospektus) te alle tye te handhaaf en by die skool in te skakel. Die aktiewe ondersteuning en opbouende deelname van ouers aan ouervergaderings en verskeie projekte is onontbeerlik.

Ouers moet aan die einde van elke jaar aansoek doen vir hertoelating van hulle kinders vir die daaropvolgende jaar. Die doel met her-aansoeke en opvolg-onderhoude is om die direksie instaat te stel om behoorlik te beplan vir die nuwe jaar en om met ouers in gesprek te tree waar nodig. Hertoelating vind egter meestal plaas sonder 'n onderhoud.
 
 
Tuisblad             Keuring            Akademie            Buitemuurs          Personeel            Kontak            BCVO
Kopiereg op die inhoud van hierdie webwerf behoort aan Omega Akademie.
Webontwerp deur Gypsy Produksies